Mårtagården


Människorna på Onsalahalvön har sedan förhistorisk tid kombinerat det magra jordbruket med sjöfart. Bondeseglationen på världshaven under 1700- och 1800-talen hemförde betydande överskott, som kom att avspeglas både i sockenkyrkans interiör och de praktfulla bostadshusen "kaptensgårdarna". En av de bäst bevarade från denna epok är Mårtagården, med mangårdsbyggnaden från 1780 i nästan ursprungligt skick.

Knut Larsson testamenterade 1961 Mårtagården och Apelhögen i Onsala till en stiftelse som bär hans och hustruns namn: Knut och Tora Larssons stiftelse Mårtagården, bildad 1963. I en ny tid då den moderna bebyggelsen kom att kringgärda den äldre jordbruksbebyggelsen var det Knuts mening att som kulturminne bevara och vårda Mårtagården i Onsala socken för att ge kommande släkten en bild av den gamla sjökaptensbebyggelsen i dessa bygder.


Texten ovan är hämtad ur förodet till Stig Torneheds bok "Under samma himmel. En krönika om sjöfarare, bönder och emigranter i Nordhalland.